2016-11-8
18:31

root
root

[程序代码]关闭某窗口

'以下代码放在模块里PublicDeclareFunctionPostMessag...
2016-11-8
18:30

root
root

[程序代码]根据子句柄取得主窗体句柄

PrivateDeclareFunctionGetParentLib"user32"(ByValhw...
2016-11-8
18:29

root
root

[程序代码]根据句柄取进程路径

PrivateDeclareFunctionGetWindowThreadProcessIdLib"...
«1»

日历

搜索

友情链接

站点统计

    • 文章总数:97
    • 评论总数:6
    • 浏览总数:26957
    • 当前主题:ubuntu3